Wywóz odpadów Trzebnica

Segregacja śmieciPodobnie jak każdego właściciela nieruchomości na terenie Gminy Trzebnica, masz obowiązek odpowiednio zagospodarować swoje odpady. Zobowiązuje Cię do tego tzw. deklaracja śmieciowa, która jest podstawą obowiązkowego wywozu śmieci powstających zarówno w gospodarstwach domowych, jak i pozostałych obiektach, w których są one wytwarzane. Jakie są zasady świadczenia usług dotyczących zagospodarowania odpadów i jak odbywa się wywóz odpadów w Trzebnicy?

 

Deklaracja śmieciowa — zasady składania

Co prawda przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewidują kar za niedostarczenie „deklaracji śmieciowej”, jednak gminy same mogą taką karę nakładać. Dodatkowo każda gmina może ustalić wysokość tej kary. Deklarację składa właściciel nieruchomości, co oznacza, że najemca nie odpowiada za niedopełnienie wymogów formalnych.

W przypadku budynku wielolokalowego obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej spoczywa na zarządcy lub zarządzie (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej). Obowiązek składania deklaracji mają również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne lub osoby, które posiadają nieruchomość w zarządzie/użytkowaniu, a także inne podmioty zarządzające nieruchomością.

Aby złożyć deklarację śmieciową, nie trzeba umawiać się na wizyty w urzędzie, czy stać w długich kolejkach. Sprawę możesz załatwić listownie lub elektronicznie.

 

Kto zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzebnica?

Od 2016 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO. Zakład obsługuje również Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który mieści się przy ul. Milickiej 47. Jeśli zdarza Ci się mieć pojedyncze śmieci, które nie kwalifikują się do zamawiania podstawienia specjalnego kontenera, możesz przywieźć odpady do punktu. Tam odbywa się zbiórka odpadów i śmieci takich jak:

– papier,

– szkło,

– tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

– odzież, tekstylia,

– zużyte baterie oraz akumulatory,

– odpady zielone takie jak liście, trawa, gałęzie,

– odpady leków przeterminowanych,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– chemikalia, puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin,

– odpady budowlano-remontowe,

– odpady wielkogabarytowe,

– zużyte opony (z aut osobowych),

– odpady zawierające rtęć, takie jak np. lampy fluorescencyjne.

 

Kiedy należy płacić za wywóz śmieci?

Opłatę za wywóz śmieci należy uiszczać, jeśli nieruchomość:

jest zamieszkiwana — opłata powinna być wnoszona za każdy miesiąc zamieszkiwania nieruchomości,

nie jest zamieszkiwana, ale wytwarzane są tam odpady komunalne – opłata powinna być wnoszona za każdy miesiąc, w którym powstają odpady,

zawiera budynek rekreacyjno-wypoczynkowy jak np. domek letniskowy – opłata powinna być uiszczana co roku, bez względu na to, jak długo korzysta się z tej nieruchomości.

 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych w Trzebnicy

W przeszłości metody pozbywania się odpadów wielkogabarytowych nie były tak przyjazne dla środowiska jak dzisiaj. Odpady tego typu „można było” zostawiać w miejscach wspólnego składowania bądź wrzucać do jednego kontenera z odpadami każdego typu. Jednak obecnie miasta są bardziej zaludnione, a wytwarzane w dużej ilości odpady z zasady nie ulegają biodegradacji. Składowanie ich w miejscach przypadkowych nie jest już możliwe i jest wręcz karalne. To dlatego, że pozostawienie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych na składowiskach szkodziłoby ekosystemom.

Jeśli planujesz remont, zamów w odpowiednim czasie kontener na odpady. Do kontenera możesz wrzucać odpady budowlane, gruz (w tym zanieczyszczony) i wszelkie inne pozostałości po remoncie. W cenie wynajęcia kontenera (zależy ona od wielkości kontenera i dodatkowych usług) jest zawarte dostarczenie go pod wskazany adres, odebranie oraz utylizacja jego zawartości.

Masz w planach kompletną wymianę wystroju swojego domu, a może wprowadzasz się do innego mieszkania? Zatem pomyśl zawczasu o sposobie pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. Możesz mieć potrzebę wyrzucenia śmieci takich jak meble różnego rodzaju (zwykłe, tapicerowane, ogrodowe), elementy wystroju wnętrz takie jak dywany, wykładziny, ale również karnisze, lustra, a nawet obrazy. Jeżeli pojemniki na odpady komunalne są za małe i odpady nie mieszczą się do żadnego z nich, zamów usługę o nazwie wywóz odpadów wielkogabarytowych. Podobnie jak w przypadku odpadów poremontowych, śmieci o dużych gabarytach złożysz w specjalnie do tego przeznaczonym kontenerze i na tym skończy się Twoja troska o ich los.

 

Jak wyliczyć wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych?

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Trzebnica jest ustalana przez Urząd Miasta i Gminy. Ustalający stawkę mogą wziąć pod uwagę jeden z 3 sposobów jej naliczania — stawka za odbiór odpadów ustalona dla gminy:

razy liczba mieszkańców nieruchomości lub

razy ilość zużytej wody w nieruchomości lub

razy powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Wysokość aktualnej stawki w gminie można sprawdzić na stronie gminy lub otrzymać taką informację w Urzędzie Gminy.